ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12526

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม01212

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ62127

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง21021

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์55257

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์14216

ปวช.2การบัญชีการบัญชี03030

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม156

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ62329

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง24024

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์30030

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19423

ปวช.3การบัญชีการบัญชี12627

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม066

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ151025

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง22022

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์37037

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์718

ปวช.3ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง101

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01212

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81321

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม14014

ปวส.2การบัญชีการบัญชี11516

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม178

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6511

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์21021

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง19019

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม101

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7310


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.19762159

ปวช.28062142

ปวช.38443127

ปวส.1422567

ปวส.2563086

รวม359222581