ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การบัญชีการบัญชี03131

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม01010

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81119

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง17118

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์55156

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7714

ปวช.2การบัญชีการบัญชี11617

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม088

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61824

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12012

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์38139

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์11011

ปวช.3การบัญชีการบัญชี02222

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม156

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ62127

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง25025

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์26026

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์17421

ปวส.1การบัญชีการบัญชี01212

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9918

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18018

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง11011

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7411

ปวส.2การบัญชีการบัญชี01212

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ81321

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม12012


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.18761148

ปวช.26843111

ปวช.37552127

ปวส.1452570

ปวส.2402565

รวม315206521