ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
18

• หญิง
27

รวม
46


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาคหกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
ดร.เสถียร อุตวัต
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายพูนผล จันทร์เกิด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวันทนี ผลมูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสำราญ วงษ์ชมภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายจิระเดช สวัสดิภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายประทีป ภู่เพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจรูญ สารจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวเนตรนภา มาสุขะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางดวงธิดา สุพรรณกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม

นางสาวนฤมล อรชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางอุมาภรณ์ บุญช่วย
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววนิดาพร อุดมเดช
หัวหน้างาน งานพัสดุว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวอัธยา อรรถอินทรีย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปทุมพร ภาคการ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายณรงค์ ทองกูล
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายบัญชา กองคำ
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวฐาปณี ชูสนิท
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวนิภาพร รจนา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวเวรุรี ศาลา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางปาหนัน กองคำ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายฐปกร รักษาศีล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาว่าที่เรือตรีสมภูมิ สุดสงวน
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นายภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนายพีรดนย์ ประสมบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

นายคำรณ น้อยถนอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุเพียบ มาละเงิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุชิน กิจพจนี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายอนุรักษ์ ลอยแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุชาติ กิจพจนี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาววรวรรณ เกษรเกษ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวฐาปนี มุจิกะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวภัควลัญชญ์ วงษ์สวรรค์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวยุพิน บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพรรณทิพา ค้ำชู
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันทรา ดีแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอภิญญา สกนธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางชุติมา ศิริสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสุพรรษา ชาวหนอง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววันเพ็ญ ปกติ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน