ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
19

• หญิง
28

รวม
48


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4

• แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
ดร.เสถียร อุตวัต
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายพูนผล จันทร์เกิด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบัญชา กองคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายจิระเดช สวัสดิภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ รัตนวิจารณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจรูญ สารจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวปฏิมากร สร้างบุญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวเนตรนภา มาสุขะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางดวงธิดา สุพรรณกิจ
หัวหน้าแผนก หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนายฐปกร รักษาศีล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นางสาววนิดาพร อุดมเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์

นางสาวนฤมล อรชร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวอัธยา อรรถอินทรีย์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวปทุมพร ภาคการ
หัวหน้างาน งานการเงินนายประทีป ภู่เพชร
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวเวรุรี ศาลา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางชุติมา ศิริสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายพีรดนย์ ประสมบุญ
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวฐาปณี ชูสนิท
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนิภาพร รจนา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสำราญ วงษ์ชมภู
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางปาหนัน กองคำ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนว่าที่เรือตรีสมภูมิ สุดสงวน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางวันทนี ผลมูล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกัญญาณี สำนักวิชา
ครูอัตราจ้าง (หลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนางสาวจันทรา ดีแก้ว
ครูอัตราจ้าง (หลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

นางสาววรวรรณ เกษรเกษ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวภัควลัญชญ์ วงษ์สวรรค์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวฐาปนี มุจิกะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพรรณทิพา ค้ำชู
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวยุพิน บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอภิญญา สกนธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวรังสิมา สุบินตา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววันเพ็ญ ปกติ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวณภัสยานันท์ สะอาด
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุพรรษา ชาวหนอง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

นายคำรณ น้อยถนอม
ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุเพียบ มาละเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุชาติ กิจพจนี
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสุชิน กิจพจนี
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)นายอนุรักษ์ ลอยแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(ยาม)

นายเกรียงไกร ศรีสารคาม
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก